Umím říci NE!


Pro studenty

Stáhnout téma

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Aktivita prostřednictvím hry posílí schopnost žáků bránit se šikaně na internetu a v mobilních sítích. Podporuje aser- tivní obranu žáka a seznamuje ho s různými možnostmi, jak se zachovat v obtížných situacích. V hlavní části aktivity skupiny žáků procházejí trasu se stanovišti a na každém rozhodují, jaké jednání by v situaci popsané na stanovišti bylo nejsprávnější. Učitel žáky v aktivitě doprovází, hlídá dodržování pravidel a poté vede závěrečnou reflexi a vyhod- nocení.

Vzdělávací cíl

Žák pozná různé varianty jednání v situacích, které mohou být začínající nebo rozvinutou kyberšikanou. Uvědomí si, že předpokladem zvládnutí těchto situací je určité sebeprosazení a rozumný nadhled. Přemýšlí, jak by sám v situaci postupoval, a poznává, co by udělali jiní žáci.

Klíčová slova

kyberšikana, asertivita, sebeobrana, sebeprosazení, bezpečí na internetu, hra

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do skupin a seznámí se s trasou i pravidly hry. Rozdáte vše potřebné pro hru a vysvětlíte pravidla. Zodpovíte případné dotazy. Po krátké přípravě žáci zřídí své stanoviště a vyráží ve skupinách řešit úkoly na dalších stanovištích.

Služba na stanovišti zadává po celou dobu úkol žákům z ostatních skupin. Učitel sleduje hru, může ji dokumento- vat, upozornit na některá pravidla a pohlídat čas na ukončení hry.

Po návratu žáků do třídy probíhá reflexe hry a její vyhodnocení. Služby zjistí nejčastější odpovědi na jejich úkol, proběhne diskuse k jednotlivým možnostem a určí se úspěšnost skupin.

Předpokládaný čas

 • 60 minut (do 40 minut příprava a hra, 20 minut vyhodnocení)

Potřebné pomůcky

 • předem promyšlený (případně i zakreslený plán) stanovišť
 • pro každou skupinu přílohy Karty možností, Záznamový arch a Pravidla hry (list pro žáky)
 • pracovní materiál Zadání pro stanoviště 1 až 7 – každá skupina má jiné (list pro žáky)
 • sedm razítek pro identifikaci stanoviště nebo sedm různobarevných fixů/pastelek
 • sedm školních židliček (půjčí se ze třídy)
 • sedm obálek, alespoň velikosti A5
 • příloha Návrh hodnocení (list pro učitele)
 • Umím říci NE! Metodický list pro učitele

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Vytiskněte podklady (po jednom kuse každou variantu Zadání pro stanoviště, sedmkrát Záznamový arch, Karty možností a Pravidla hry). Zadání pro stanoviště, kartičky i pravidla hry je možné zalaminovat.
 • Připravte ostatní pomůcky (obrázková razítka nebo sedm různých odstínů fixů či pastelek, sedm obálek A5, alespoň troje nůžky na rozstřihání karet žáky).
 • Seznamte se s přílohou Návrh hodnocení a promyslete si, jak byste sami řešili jednotlivé situace.
 • Promyslete si trasu hry. Nejvhodnější je hrát ji na jednom školním patře, hrát lze ale také na výletě, na školním
 • hřišti apod. Přesun mezi stanovišti nesmí být delší než 30–40 vteřin. Při konání uvnitř třídy či v jiném malém prostoru by se skupiny u jednotlivých stanovišť příliš rušily. Trasa zahrnuje šest až sedm stanovišť (podle počtu skupin). Umístění stanovišť můžete nakreslit na tabuli nebo na jiné volně dostupné místo.
 • Předběžně si rozmyslete, kolik skupin vytvoříte. Ideální jsou alespoň tříčlenné skupiny; vzniknout by mělo šest až sedm skupin. U malých tříd můžete buď vytvořit skupiny po dvou žácích, nebo libovolné dvě situace určit žákům k vyřešení doma, v diskusi s rodiči. Při rozdělení skupin využijte například toho, jak žáci sedí.
 • Pokud potřebujete vědět více o kyberšikaně, projděte si zdroje uvedené v listu pro rodiče. Zahájení
 • Rozdělte žáky do skupin a poté jim rozdejte podklady a pomůcky. Popište žákům náplň hodiny a rozvrhněte čas (klíčové časy – příprava, průchod trasou, vyhodnocení – můžete zapsat na tabuli). Představte žákům trasu hry
 • a přiřaďte skupiny k jednotlivým stanovištím.
 • Při vysvětlení pravidel je podstatné zmínit, že správně může být více odpovědí a že žolík umožňuje buď zvolit libovolnou reakci z již použitých, nebo si vymyslet další nepopsané řešení. Na stanovišti může být vždy jen jedna skupina.
 • Počkejte, až si žáci rozstříhají karty možností a rozdělí role služby (jeden člen skupiny) a vyslanců (procházejí trasu). Jeden z vyslanců také sleduje čas a vyzve k odchodu do třídy.
 • V rámci nácviku by skupiny měly zkusmo vyřešit úkol, který budou zadávat ostatním skupinkám. Odpověď ale nikam nezapisují, ani nepoužijí žádnou z karet možností. Zodpovězte případné dotazy.

Průběh

 • Sledujte průběh hry. Můžete hru dokumentovat fotoaparátem, sledovat dodržování pravidel (jen jedna skupina na stanovišti ap.). Podle potřeby nejpozději po 30 minutách vyzvěte žáky k odchodu do třídy.

Ukončení

 • Po hře ve třídě požádejte služby ze stanovišť, ať zjistí, které dvě odpovědi byly u jejich situace nejčastější. Zároveň určí nejméně obvyklou odpověď.
 • Služba vždy připomene, o jakou situaci se jedná. U dvou nejčastějších řešení porovnejte s žáky, jaké výhody má každé z řešení, resp. proč by se pro dané řešení rozhodli nebo případně nerozhodli. U nejméně častého řešení okomentujte, zda je skutečně nevhodné, nebo zda by také přicházelo v úvahu.
 • Vždy sdělte, kolik si mají skupiny zapsat bodů za řešení situace. Pokud žádná skupina nezvolila vhodné řešení, situaci okomentujte. U situací navržených skupinou s využitím žolíku určete počet bodů následujícím způsobem:

2 body – řešení vynikající
1 bod – řešení přijatelné
0 bodů – nepřijatelné řešení -3 body – negativní řešení

 • Pokud jste nevyužili všech sedm situací kvůli menšímu počtu žáků, vyzvěte žáky, ať se o správném chování v těchto situacích zkusí pobavit doma s rodiči. Na další hodině pak mohou říci, k jakým závěrům došli.
 • Diskusi veďte v duchu následujících zásad, která určují, jaké řešení je správné:
 • Nikdy se neoplácí stejnou mincí, silou nebo přenesením šikany dál! · Jednorázovou drobnost či provokaci je lepší neřešit, nereagovat.
 • Vážnější či opakované projevy je vhodné řešit, nenechat bez odezvy. · Správná řešení pracují s detaily (kdo šikanuje, kdy, jak, motivy).
 • Významnější je bezpečí šikanovaného než ohledy na šikanujícího.
 • Šikanovaný má právo se obrátit o pomoc na druhé a nezůstat sám.
 • Nesprávná jsou řešení, která (sebe)poškozují šikanovaného.
 • Šikanu není vhodné banalizovat či přehlížet: „to nic není“, „klukovina“. · Nejste zloděj auta, pokud si ho nezamknete – šikanovaný není viník! · Správné řešení umožní svěřit se tomu, komu žák věří.

Otázky k reflexi

 • Překvapilo žáky některé z řešení situací navržených v kartách?
 • Dostali se žáci někdy do situace podobné či blízké těm popsaným?
 • Slyšeli o někom, kdo by se dostal do podobné situace?
 • Které žolíkových řešení považují za nejdůvtipnější?
 • Která dvě řešení by se nejvíce zdráhali použít (mimo vysloveně negativních)?
 • Kterých karet by chtěli mít ve hře víc a použít je častěji?
 • Které z řešení se pokusí si zapamatovat a případně uplatnit?
dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Hrály hru, kde na stanovištích řešily, jak se nejlépe zachovat v nepříjemných nebo nebezpečných situacích na inter- netu a při používání mobilu. Učily se, že není správné podlehnout nátlaku a že tyto situace lze řešit více způsoby.
 • Všechny ve hře zařazené situace byly příklady kyberšikany, se kterými se mnoho dětí skutečně setkává. Jde např.
 • o pomluvy na internetu, urážlivé zprávy, vyhrožování přes internet a mobil, vydírání obrázky, za které se dítě stydí, apod.
 • Děti zjistily, že některé reakce na šikanu jsou vhodnější (požádat o pomoc rodiče, zavolat na linku důvěry, nevšímat si drobné provokace, oslovit učitele) a jiné nevhodné či vysloveně negativní (podlehnout nátlaku, chtít vše zvládnout sám, oplácet stejnou mincí, vybít si vztek na někom slabším apod.).

O čem si povídat

 • Byla ve hře nějaká situace, o které dítě vůbec nevědělo, že by mohla nastat? A byla tam naopak některá, se kterou se třeba v mírnější podobě již setkalo? Na které internetové stránce by dítě podobné nebezpečné situace nejvíce očekávalo?
 • Jak přijatelné jsou pro dítě reakce, které byly popsané ve hře? Dokázalo by třeba zavolat na policii, kdyby si se situací nevědělo rady? Které z možností v příloze Karty možností by dítě určitě nepoužilo a proč?
 • Zkuste se s vaším dítětem podívat na jednu či dvě modelové situace a společně uvažujte o jejich nejlepším řešení. Dítě možná bude mít ze školy doporučení, jaké dvě situace to mají být.

Jak pomoci

 • Ujistěte dítě, že pokud by se stalo terčem útoku, může se na vás vždy obrátit. Poproste ho, aby vám v takovém případě určitě dalo vědět (nevynucujte si ale kladnou odpověď). Pokud jste byli sami terči šikany, můžete popsat svou zkušenost a říci, co vám pomohlo.
 • Zdůrazněte, že oběť nenese za šikanu vinu – někdy k šikaně může přispět neopatrnost (s někým si začnu psát přes mobil, beru něco nepříjemného dlouho jen jako hru apod.), vina je ale vždy na útočníkovi. Zloděj, který odjede kradeným autem, je zlodějem i tehdy, když majitel omylem zapomněl auto zamknout.
 • Pokud by se vaše dítě dostalo do podobné situace, především ho pozorně vyslechněte, plně ho podpořte a citlivě zjistěte podrobnosti (kdy šikana začala, kdo se jí zúčastňuje, formy šikany). Uložte útočné SMS zprávy, e-maily apod. Pak se obraťte podle situace na školu (třídní učitel, metodik prevence, vedení), pedagogicko-psychologickou poradnu, poskytovatele služby na internetu či operátora, případně i na policii. Mnoho rad můžete najít i na inter- netových stránkách, které se na problematiku šikany na internetu specializují (viz doporučené zdroje v závěru). Poradit se můžete i osobně s organizacemi, které se na šikanu a pomoc dětem specializují, např. Linka bezpečí, Občanské sdružení proti šikaně, Nadace naše dítě (pomoc pro týrané děti), Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů), místní pedagogicko-psychologické poradna apod.
 • Dejte najevo, že šikanování je nesprávná věc, se kterou byste nikdy nesouhlasili a kterou byste za žádných okol- ností u nikoho neobhajovali.

Zdroje informací

Klíčová slova

 • kyberšikana, šikana, bezpečný internet, bezpečně online, bezpečnost na internetu, děti na internetu

Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). Vysvětlení pojmů

Kyberšikana:

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana (zkráceně http://goo.gl/kydvQe)

Doporučujeme

Stránky o bezpečné komunikaci na internetu http://www.e-bezpeci.cz

Informace na téma kyberšikana http://www.saferinternet.cz

Stránky pro teenagery, rodiče a učitele o bezpečnosti na internetu http://www.bezpecne-online.cz

Praktické rady pro rodiče, učitele a děti o šikaně nejen na internetu http://www.minimalizacesikany.cz

Občanské sdružení Společenství proti šikaně http://www.sikana.org

Stránky o bezpečném seznamování na internetu http://www.seznamsebezpecne.cz

Kniha o kyberšikaně ke stažení
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/kybersikana.pdf (zkráceně http://goo.gl/pRsBfk) 

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.