Vyhledávání a klíčová slova


Pro studenty

Stáhnout téma

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První aktivita je seznámí s principy poskytování informací na internetu
a kategorizací informačních zdrojů, druhá s využitím myšlenkové mapy umožní žákům předat vlastní zkušenosti
ostatním spolužákům, třetí aktivita seznámí s principy využívání klíčových slov.

Vzdělávací cíl

Žák pochopí kategorizaci informačních zdrojů a účel klíčových slov.

Klíčová slova

informační zdroje, informace, klíčové slovo

Popis činnosti

 • Nejprve všichni žáci ve třídě společně diskutují nad obrázkem.
 • Pak se žáci rozdělí do skupin. Nad týmž obrázkem se znovu zamyslí a na lístečky začnou vypisovat své nápady, na každý lísteček jeden nápad.
 • Nápady pak sestaví do myšlenkové mapy.
 • Nakonec celá třída znovu pracuje společně. Učitel rozdá každému žákovi kartičku a žáci si je vzájemně připevní na záda. V tichosti, bez použití slov musí žáci najít ty kartičky, které k sobě patří.
 • Nakonec takto vzniklé skupiny žáků zdůvodní, proč si myslí, že k sobě patří.

Předpokládaný čas

40 minut

Potřebné pomůcky

 • listy pro žáky Vyhledávání a klíčová slova, s přílohou Kartičky – k vystříhání
 • nůžky
 • lístečky papíru na psaní
 • psací potřeby
 • špendlíky nebo něco jiného, čím lze připevnit na záda kartičky

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se třemi aktivitami a rozmyslete se, jak aktivity žákům vysvětlíte a propojíte mezi sebou. Například:
  • U první aktivity by ze společné diskuse mělo vyplynout, že na internetu existují mnoho informačních zdrojů různého charakteru. Určité zdroje přitom mají některé společné znaky (vyhledávače, encyklopedie, vyhledání záznamů – například jízdní řády apod.).
  • U druhé aktivity by žáci měli na lístečky dopsat vlastní zdroje a sestavit myšlenkové mapy s tím, že budou lístečky sdružovat podle společných znaků, které jste si pojmenovali u první aktivity.
  • Třetí aktivita slouží k uvědomění si efektivní práce ve vyhledávačích – nalezení společných znaků informací, které chceme najít. Žáci by měli pochopit základní principy a důvody pro využívání klíčových slov.
 • Rozmyslete si, jak u jednotlivých aktivit rozdělíte žáky do skupin a jaké pomůcky budete potřebovat:
  • U první aktivity může stačit jeden nástěnný list (případně promítnutí přes dataprojektor).
  • U druhé aktivity potřebuje každá skupina psací potřeby a lístečky pro psaní nápadů.
  • U třetí aktivity je potřeba mít připravené kartičky pro hru na hledání společných znaků (ideálně budou skupinu tvořit čtveřice žáků).
 • U druhé aktivity jsou pro práci ve skupině naplánovány role: koordinátor, člen týmu, hlídač času a pomůckář. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky). Metodu rozdělení do skupin si připravte tak, aby byl brán ohled na role.
 • Dobře si naplánujte čas a připravte si pomůcky tak, aby vás nezdržovalo jejich rozdávání.
 • U třetí aktivity si pročtěte pravidla hry, najdete je v Listu pro žáky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Popište žákům plán hodiny a rozvrhněte čas (obojí můžete zapsat na tabuli).
 • Rozdejte žákům pokyny a nechte je, aby si je zběžně pročetli. Následně odpovězte na dotazy.

Průběh

 • Zahajte práci na první aktivitě. Sledujte čas a v závěru směřujte diskusi k tomu, aby žáci hledali společné znaky pro kategorizaci informačních zdrojů. Ty můžete sami pojmenovat a zapsat na tabuli.
 • Rozdělte žáky do skupin pro druhou aktivitu a pomozte jim s obsazením rolí. Potom sledujte, zda žáci plní své role a zda sestavují myšlenkové mapy podle dohodnutých pravidel. Sledujte čas.
 • U třetí aktivity rozdejte kartičky a zopakujte základní pravidla, která jsou uvedena také v Listu pro žáky. Při hře kontrolujte, zda žáci pravidla dodržují. Sledujte čas.

Ukončení

 • U třetí aktivity nechte žáky zdůvodnit, proč přiřadili kartičky k sobě. Motivujte žáky k vysvětlování i nejednoznačných přiřazení či alternativních řešení.
 • Pokud zbude čas, projděte si společně sestavené myšlenkové mapy jednotlivých skupin, které sestavili u druhé aktivity.

Otázky k reflexi

 • O kterých informačních zdrojích jste nevěděli, že na internetu existují? Podle jakých znaků rozpoznáte, že určité stránky mají podobný účel?
 • K čemu slouží vyhledávače? Jaký typ informace umožní vyhledat, tedy co prostřednictvím vyhledávačů nacházíme?
 • Jaká pravidla tvorby klíčových slov byste doporučili ostatním, aby pomocí vyhledávače našli potřebnou informaci co nejsnadněji?

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Nejprve učitel žákům předložil obrázek, který ukazoval různé typy informačních zdrojů, jež lze najít na internetu  (vyhledávače, encyklopedie, internetové obchody apod.). Žáci hledali mezi těmito zdroji souvislosti.
 • Potom žáci vytvořili skupiny a pomocí lístečků si sestavili myšlenkovou mapu, která seskupovala podobné informace do stejného typu informačního zdroje.
 • Na závěr si děti zahrály hru, při které měly na zádech připevněny kartičky s různými obrázky a texty. Úkolem žáků bylo nalézt beze slov ty spolužáky, jež mají na zádech kartičku, která má něco společného s tou jejich, a seskupit se tak do skupin. 

O čem si povídat

 • Pobavte se se svým dítětem o tom, jaké typy informačních zdrojů zná a které využívá.
 • Požádejte dítě, ať vám vysvětlí, čemu se při vyhledávání říká klíčová slova a ať uvede příklady. Není-li si jisté, povzbuďte ho, ať najde potřebnou odpověď na internetu.
 • Vyzvěte dítě, ať vymyslí nějakou informaci, kterou pro něj máte na internetu najít. Společně určete klíčová slova a najděte tuto informaci pomocí internetového vyhledávače nebo jiného internetového zdroje.
 • Ukažte svému dítěti, jak vyhledáváte informace pro svou práci.

Jak pomoci

 • Určitě se bavíte se svým dítětem o tom, co bylo ve škole. Využijte této situace, zeptejte se jej, zda nepotřebuje najít nějakou informaci, a pomozte mu s jejím vyhledáním na internetu.
 • Zamyslete se spolu se svým dítětem, jaké informace jsou pro vás jako pro rodinu důležité nebo zajímavé, a požádejte je, aby vám takovou informaci na internetu našlo.

Zdroje informací 

Klíčová slova 

informační zdroj, internetový vyhledávač, internetová encyklopedie, internetový katalog, internetový obchod, klíčová 
slova, fulltextové vyhledávání
Tato slova a slovní spojení Vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/). 

Vysvětlení pojmů

Myšlenková mapa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlenková_mapa (zkrácený odkaz můžete 
snadno opsat do adresního řádku, povede vás na tutéž stránku: http://goo.gl/ixyYi
Klíčová slova: http://napoveda.sklik.cz/cz/klicova-slova.html
(zkrácený odkaz: http://goo.gl/uyrDk
Internetový vyhledávač: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetový_vyhledávač
(zkrácený odkaz: http://goo.gl/CwLhs

Doporučujeme

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.