Digitální stopa


Pro studenty

Stáhnout téma

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro učitele

Stáhnout téma

Anotace

Žáci se za pomoci pracovního listu a doplňujících praktických aktivit postupně seznamují s problematikou tvorby normální a digitální stopy. Pracují a diskutují nejprve samostatně a pak ve smíšených dvojicích (děvče a chlapec). Učitel žáky v aktivitě doprovází a podporuje, při závěrečné diskuzi zaznamenává zajímavé postřehy a provede jejich zhodnocení.

Vzdělávací cíl

Žák si uvědomí, jak a kdo spoluvytváří jeho digitální stopu. Dokáže pojmenovat pozitiva i rizika, která tyto digitální stopa může mít, a počítá s nimi při sdělování osobních informací na internetu.

Klíčová slova

digitální stopa, identita (reálná a digitální), digitální rodičovství (sharenting), bezpečné informace, publikování a sdílení informací

Popis činnosti

Všichni žáci ve třídě obdrží pracovní list „Po stopách“, podle kterého budou postupovat nejdříve samostatně a následně ve dvojicích složených z chlapce a dívky. Budou plnit jednotlivé aktivity a společně diskutovat. Své odpovědi zapisují do záznamového archu.

Učitel dohlíží na průběh aktivit a hlídá čas.

Závěrečná společná diskuze. Učitel zaznamenává zajímavé postřehy do pracovního listu „Co si děti myslí

o digitální stopě?“. Předpokládaný čas

30 minut na práci s pracovním listem a záznamovým archem, 15 minut na závěrečné hodnocení

Potřebné pomůcky

Pro žáky:

 • čistý list papíru A4 (čtvrtka), psací potřeby, nůžky, pastelky
 • pracovní list s názvem „Po stopách“
 • záznamový arch
 • volitelné: lepidlo a staré časopisy, noviny a prospekty (lze využít obrázky a texty místo kreslení informací do stop),
 • fotoaparát (dokumentace)

Učitel:

 • pracovní list „Co si děti myslí o digitální stopě?“ (možná raději 2x) • fixy

 

Doporučený postup pro učitele

 

Příprava

 • Vytiskněte si pracovní list s názvem Po stopách a k němu Záznamový arch. Následně vše nakopírujte dle počtu dětí. Ve stejném počtu si připravte čisté listy papíru (čtvrtky) velikosti A4. Prostudujte si obsah aktivit pracovního listu. Pokud se rozhodnete využít tiskoviny na lepení, opatřete si staré časopisy, noviny či letáky.
 • Děti budou potřebovat psací potřeby, pastelky a nůžky (volitelně lepidlo). Vy pak pracovní list „Co si děti myslí o digitální stopě?“ a fixy.
 • Pokud je toto téma pro vás úplně nové, projděte si odkazy uvedené v listu pro rodiče a doplňující materiál Co je to digitální stopa?

Zahájení

 • Představte žákům průběh hodiny a téma, které je čeká.
 • Informujte je, že v úvodu obdrží pracovní list, podle kterého budou postupovat (informujte je o čase 30 minut).
 • Nejdříve budou pracovat samostatně a poté ve dvojicích chlapec a dívka (je možné již v úvodu skupiny předem určit – záleží na vyspělosti dětí). V případě, že dvojice nevychází, je možné utvořit i trojici.
 • Sdělte, že 15 minut před ukončením společně vytvoříte diskuzní kruh (vymezte pro něj prostor – např. uprostřed místnosti).
 • Každé dvojici dejte potřebné pomůcky.

Průběh

 • Procházejte během práce s pracovními listy mezi dětmi a pozorujte. Můžete si zaznamenávat jejich zajímavé postřehy k tématu. Pokud vás osloví, odpovězte na jejich dotaz, zbytečně však neovlivňujte jejich uvažování
 • a diskuzi – své názory můžete prezentovat v závěrečné diskuzi. Hlídejte čas a dohlédněte na to, aby děti stihly projít všechny aktivity. Můžete také zaznamenávat vznikající výstupy (fotografovat, natočit videozáznam).
 • 15 minut před koncem vyzvěte všechny k vytvoření společného kruhu k závěrečné diskuzi (přichystejte si pracovní list Co si děti myslí o digitální stopě? a fixy).

Ukončení

 • Zahajte závěrečnou diskuzi a zaznamenávejte zajímavé postřehy dětí na pracovní list. Můžete využít otázky k reflexi.
 • „Stopy“ a záznamové archy vytvořené dětmi můžete po domluvě využít jako výzdobu třídy společně s jejich postřehy zaznamenanými na listu Co si děti myslí o digitální stopě?

Otázky k reflexi

 • Co tě na tomto tématu nejvíce překvapilo?
 • Shodují se tvoje aktivity z reálného života s těmi v digitálním světě? Liší se?
 • Proč vystavuješ informace o sobě na internetu? V jakých případech je to vhodné nebo užitečné?
 • Můžeš uvést příklady osobních informací, které podle tebe na internet nepatří?
 • Jak hodnotíš z hlediska své bezpečnosti svoji současnou digitální stopu?
 • Jsou lidé dostatečně opatrní a zodpovědní při tvorbě digitálních stop ostatních?
dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro rodiče

Stáhnout téma

Co dělaly děti ve škole

 • Děti se dozvěděly, jak se odlišují stopy, které zanecháváme v našem reálném světě, od těch, které tvoříme ve světě digitálním, a seznámily se s pojmem digitální stopa.
 • Zjistily, že hlavním rozdílem mezi reálnou a digitální stopou je, že reálnou stopu tvoříme jen my sami, zatímco digitální spolu s námi tvoří i jiní lidé tím, co o nás na internetu zveřejní.
 • Děti diskutovaly o tom, které informace v jejich digitální stopě převažují – ty, které tvoří ony samy, nebo ty, které o nich tvoří jiní? Tím si uvědomily, že i ony spoluvytvářejí digitální stopy druhých.
 • Pomocí barev semaforu děti označovaly, které informace v jejich digitálních stopách se jim líbí, které méně, a které by na internetu vůbec nechtěly mít. Zamyslely se nad tím, zda mohou být svou digitální stopou nějak ohroženy.

O čem si povídat

 • V čem se nejvíce liší stopy, které vytváříme v běžném životě, od těch digitálních na internetu? Jaké informace dnes nejčastěji tvoří tvoji digitální stopu? Kdo kromě tebe dnes nejčastěji spoluvytváří tvoji digitální stopu? Co tě nejvíce překvapilo, když jsi pracoval s digitální stopou?
 • Jaké stopy si vytváříme my jako rodina? Máš ve své stopě nějaké informace, které bys označil červenou barvou? Dá se s nimi něco dělat?
 • Příklady rizikové rodinné digitální stopy:
 • fotografie z rodinné dovolené, kdy je dítě v choulostivé situaci (převléká se);
 • maminka v diskusním fóru probírá problémy svého dítěte s takovými detaily, že je možné poznat, o koho se jedná;
 • videozáznam ze školního představení, ve kterém dítě breptá, přeříkává se apod.

Jak pomoci

 • Vytvořte spolu s dítětem vaši vlastní papírovou digitální stopu (dítě vám na základě svých zkušeností poradí jak na to). Společně ji pak doplňte o informace, které si vytváříte vy, a o ty, které vytvářejí ostatní. Porovnejte si vaše stopy. V čem se shodují a v čem se naopak rozcházejí?
 • Najděte na internetu informace, které se týkají vaší rodiny (mohou to být např. fotografie, komentáře...). Pokuste se rozdělit je pomocí barev (zelená – jsou v pohodě, oranžová – ještě to jde, červená – nelíbí se/nechci je) a to jak z vašeho pohledu, tak z pohledu vašeho dítěte.
 • Pokuste se domluvit na určitých pravidlech, jak budete jako rodina vzájemně obohacovat své digitální stopy (můžete si všichni napsat své nápady a pak je porovnat). Mohou vám pomoci slova jako rozumnost, obezřetnost a zodpovědnost. A k zamyšlení je i otázka: „Je naše soukromí i věcí někoho jiného?“
 • Zadejte do služby Upozornění Google jméno vašeho dítěte. Bude vám posílat e-maily, kdykoli se jméno vašeho dítěte objeví na internetu. Budete tak mít přehled o tom, jaké informace se o vašem dítěti šíří v digitálním světě.

Zdroje informací

Klíčová slova

digitální stopa, digitální rodičovství (sharenting)

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.