Umím říci NE!

Stáhnout téma

Anotace

Aktivita prostřednictvím hry posílí schopnost žáků bránit se šikaně na internetu a v mobilních sítích. Podporuje aser- tivní obranu žáka a seznamuje ho s různými možnostmi, jak se zachovat v obtížných situacích. V hlavní části aktivity skupiny žáků procházejí trasu se stanovišti a na každém rozhodují, jaké jednání by v situaci popsané na stanovišti bylo nejsprávnější. Učitel žáky v aktivitě doprovází, hlídá dodržování pravidel a poté vede závěrečnou reflexi a vyhod- nocení.

Vzdělávací cíl

Žák pozná různé varianty jednání v situacích, které mohou být začínající nebo rozvinutou kyberšikanou. Uvědomí si, že předpokladem zvládnutí těchto situací je určité sebeprosazení a rozumný nadhled. Přemýšlí, jak by sám v situaci postupoval, a poznává, co by udělali jiní žáci.

Klíčová slova

kyberšikana, asertivita, sebeobrana, sebeprosazení, bezpečí na internetu, hra

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do skupin a seznámí se s trasou i pravidly hry. Rozdáte vše potřebné pro hru a vysvětlíte pravidla. Zodpovíte případné dotazy. Po krátké přípravě žáci zřídí své stanoviště a vyráží ve skupinách řešit úkoly na dalších stanovištích.

Služba na stanovišti zadává po celou dobu úkol žákům z ostatních skupin. Učitel sleduje hru, může ji dokumento- vat, upozornit na některá pravidla a pohlídat čas na ukončení hry.

Po návratu žáků do třídy probíhá reflexe hry a její vyhodnocení. Služby zjistí nejčastější odpovědi na jejich úkol, proběhne diskuse k jednotlivým možnostem a určí se úspěšnost skupin.

Předpokládaný čas

 • 60 minut (do 40 minut příprava a hra, 20 minut vyhodnocení)

Potřebné pomůcky

 • předem promyšlený (případně i zakreslený plán) stanovišť
 • pro každou skupinu přílohy Karty možností, Záznamový arch a Pravidla hry (list pro žáky)
 • pracovní materiál Zadání pro stanoviště 1 až 7 – každá skupina má jiné (list pro žáky)
 • sedm razítek pro identifikaci stanoviště nebo sedm různobarevných fixů/pastelek
 • sedm školních židliček (půjčí se ze třídy)
 • sedm obálek, alespoň velikosti A5
 • příloha Návrh hodnocení (list pro učitele)
 • Umím říci NE! Metodický list pro učitele

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Vytiskněte podklady (po jednom kuse každou variantu Zadání pro stanoviště, sedmkrát Záznamový arch, Karty možností a Pravidla hry). Zadání pro stanoviště, kartičky i pravidla hry je možné zalaminovat.
 • Připravte ostatní pomůcky (obrázková razítka nebo sedm různých odstínů fixů či pastelek, sedm obálek A5, alespoň troje nůžky na rozstřihání karet žáky).
 • Seznamte se s přílohou Návrh hodnocení a promyslete si, jak byste sami řešili jednotlivé situace.
 • Promyslete si trasu hry. Nejvhodnější je hrát ji na jednom školním patře, hrát lze ale také na výletě, na školním
 • hřišti apod. Přesun mezi stanovišti nesmí být delší než 30–40 vteřin. Při konání uvnitř třídy či v jiném malém prostoru by se skupiny u jednotlivých stanovišť příliš rušily. Trasa zahrnuje šest až sedm stanovišť (podle počtu skupin). Umístění stanovišť můžete nakreslit na tabuli nebo na jiné volně dostupné místo.
 • Předběžně si rozmyslete, kolik skupin vytvoříte. Ideální jsou alespoň tříčlenné skupiny; vzniknout by mělo šest až sedm skupin. U malých tříd můžete buď vytvořit skupiny po dvou žácích, nebo libovolné dvě situace určit žákům k vyřešení doma, v diskusi s rodiči. Při rozdělení skupin využijte například toho, jak žáci sedí.
 • Pokud potřebujete vědět více o kyberšikaně, projděte si zdroje uvedené v listu pro rodiče. Zahájení
 • Rozdělte žáky do skupin a poté jim rozdejte podklady a pomůcky. Popište žákům náplň hodiny a rozvrhněte čas (klíčové časy – příprava, průchod trasou, vyhodnocení – můžete zapsat na tabuli). Představte žákům trasu hry
 • a přiřaďte skupiny k jednotlivým stanovištím.
 • Při vysvětlení pravidel je podstatné zmínit, že správně může být více odpovědí a že žolík umožňuje buď zvolit libovolnou reakci z již použitých, nebo si vymyslet další nepopsané řešení. Na stanovišti může být vždy jen jedna skupina.
 • Počkejte, až si žáci rozstříhají karty možností a rozdělí role služby (jeden člen skupiny) a vyslanců (procházejí trasu). Jeden z vyslanců také sleduje čas a vyzve k odchodu do třídy.
 • V rámci nácviku by skupiny měly zkusmo vyřešit úkol, který budou zadávat ostatním skupinkám. Odpověď ale nikam nezapisují, ani nepoužijí žádnou z karet možností. Zodpovězte případné dotazy.

Průběh

 • Sledujte průběh hry. Můžete hru dokumentovat fotoaparátem, sledovat dodržování pravidel (jen jedna skupina na stanovišti ap.). Podle potřeby nejpozději po 30 minutách vyzvěte žáky k odchodu do třídy.

Ukončení

 • Po hře ve třídě požádejte služby ze stanovišť, ať zjistí, které dvě odpovědi byly u jejich situace nejčastější. Zároveň určí nejméně obvyklou odpověď.
 • Služba vždy připomene, o jakou situaci se jedná. U dvou nejčastějších řešení porovnejte s žáky, jaké výhody má každé z řešení, resp. proč by se pro dané řešení rozhodli nebo případně nerozhodli. U nejméně častého řešení okomentujte, zda je skutečně nevhodné, nebo zda by také přicházelo v úvahu.
 • Vždy sdělte, kolik si mají skupiny zapsat bodů za řešení situace. Pokud žádná skupina nezvolila vhodné řešení, situaci okomentujte. U situací navržených skupinou s využitím žolíku určete počet bodů následujícím způsobem:

2 body – řešení vynikající
1 bod – řešení přijatelné
0 bodů – nepřijatelné řešení -3 body – negativní řešení

 • Pokud jste nevyužili všech sedm situací kvůli menšímu počtu žáků, vyzvěte žáky, ať se o správném chování v těchto situacích zkusí pobavit doma s rodiči. Na další hodině pak mohou říci, k jakým závěrům došli.
 • Diskusi veďte v duchu následujících zásad, která určují, jaké řešení je správné:
 • Nikdy se neoplácí stejnou mincí, silou nebo přenesením šikany dál! · Jednorázovou drobnost či provokaci je lepší neřešit, nereagovat.
 • Vážnější či opakované projevy je vhodné řešit, nenechat bez odezvy. · Správná řešení pracují s detaily (kdo šikanuje, kdy, jak, motivy).
 • Významnější je bezpečí šikanovaného než ohledy na šikanujícího.
 • Šikanovaný má právo se obrátit o pomoc na druhé a nezůstat sám.
 • Nesprávná jsou řešení, která (sebe)poškozují šikanovaného.
 • Šikanu není vhodné banalizovat či přehlížet: „to nic není“, „klukovina“. · Nejste zloděj auta, pokud si ho nezamknete – šikanovaný není viník! · Správné řešení umožní svěřit se tomu, komu žák věří.

Otázky k reflexi

 • Překvapilo žáky některé z řešení situací navržených v kartách?
 • Dostali se žáci někdy do situace podobné či blízké těm popsaným?
 • Slyšeli o někom, kdo by se dostal do podobné situace?
 • Které žolíkových řešení považují za nejdůvtipnější?
 • Která dvě řešení by se nejvíce zdráhali použít (mimo vysloveně negativních)?
 • Kterých karet by chtěli mít ve hře víc a použít je častěji?
 • Které z řešení se pokusí si zapamatovat a případně uplatnit?
dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.