Odhalit záměr

Stáhnout téma

Anotace

Žáci procházejí pod vedením učitele různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů – jak pozitivních, tak negativních.

Vzdělávací cíl

Žák se naučí rozpoznat od sebe formu („jak“) a obsah („co“) žádosti, a oddělit uvažování o obojím. Žák vnímá rizika negativních dopadů manipulativních žádostí a seznámí se s některými způsoby obrany.

Klíčová slova

 • formální aspekt sdělení, obsahový aspekt sdělení, online komunikace, asertivita, dovednost odmítnout, online požadavky

Popis činnosti

 • V první části aktivity učitel žákům pokládá otázky zacílené na jejich praktickou zkušenost s online komunikací.
 • V druhé části si žáci samostatně nebo ve dvojici vyzkouší odlišovat formu a obsah žádosti.
 • Na závěr se v rámci celé třídy vybírají nejméně problematické a nejvíce problematické příklady žádostí v digitální komunikaci.

Předpokládaný čas

45 minut

Potřebné pomůcky

 • pro každého žáka záznamový arch s názvem Co má za lubem?
 • pro žáky post-it papírky nebo malé papírky
 • pracovní list s názvem Myšlenková mapa
 • tabule a křída
 • běžné psací potřeby
 • Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Důkladně si prostudujte záznamový arch Co má za lubem? a vyhodnoťte, které aktivity budete s žáky dělat
 • v hodině. Pokud nebudete realizovat všechny části, rozhodněte, zda je ponecháte na dopracování s rodiči, nebo samostatně.
 • Vytiskněte potřebný počet záznamových archů a připravte si malé papírky (nejlépe post-it). Rozmyslete si, na jaké společné místo ve třídě budou žáci papírky umísťovat (na tabuli, na prázdnou lavici, k zadní stěně apod.).
 • Vytiskněte si a prohlédněte přílohu s názvem Myšlenková mapa. Promyslete si její využití.

Odhalit záměr

 • Metodický list pro učitele

Zahájení

 • Rozdejte každému žákovi záznamový arch Co má za lubem? a alespoň dva malé lístky.
 • Uveďte hodinu přiblížením tématu – jak si lidé píší na internetu nebo přes mobil.
 • Zeptejte se žáků na oblasti, které jim mohou být blízké. Například: · kolik z nich má zřízenu e-mailovou schránku
  • kolik z nich bylo někdy v online diskusi/chatu
  • kolik z nich používá telefonování přes internet + videorozhovor
 • Na tabuli zaznamenávejte jednotlivé komunikační prostředky (e-mail, diskuse a chat, volání přes internet, připište také volání přes mobil a SMS, případně MMS).
 • Upozorněte žáky na post-it papírky a vysvětlete jejich užití (zapisování nápadů a podnětů). Sdělte jim, kam budou lístky umísťovat.
 • Potom přejděte k jádru aktivity. Poznamenejte, že se žákům již určitě stalo, že je někdo prostřednictvím digitálních zařízení o něco požádal (například SMS s žádostí, ať jdou ven).
 • Požádejte žáky, aby řekli i své zkušenosti a zároveň mohou některé případy zapsat na post-it papírek.
 • Reagujte neutrálně i na kontroverzní žádosti, pokud se vyskytnou. Nevyskytnou-li se, zkuste vhodnými otázkami nasměrovat uvažování žáků i tímto směrem (například že někdo cizí chce poslat fotografii nebo že chce číslo na mobil).

Průběh

Část CO a JAK?

 • Nechte žáky, aby si každý z nich zapamatoval alespoň dva případy z post-it lístků a zapsal je do tabulky v zázna- movém archu.
 • Vysvětlete, že každé sdělení obdržené přes internet nebo na mobil má dvě stránky: · něčeho se týká (používejte zjednodušující „CO“ nebo „CO SE CHCE“) · má nějakou podobu (používejte zjednodušující „JAK“ nebo „JAK SE TO ŘEKNE“.
 • Požádejte žáky, aby si ve dvojicích sdělili vybrané případy a rozhodli u nich, zda je důležitější, když s někým hovoří: „CO SE CHCE“ nebo „JAK SE TO ŘEKNE“ – čeho si mají více všímat, k čemu mají být pozornější.
 • Během práce žáků si vyberte z papírků dvě žádosti, u kterých lze vysvětlit, že jejich znění může být něčím ovlivněno (únava, nedostatek času apod.).
 • Po skončení rozhovorů žáků ve dvojicích nechte alespoň dvě dvojice sdělit jejich závěr i zdůvodnění. Pak předložte dvě vámi vybrané zprávy a krátce rozeberte, že zprávy také mohou být něčím ovlivněny.

Část Hodnocení SMS

 • Rozdělte žáky do skupin po čtyřech, vysvětlete jim způsob hodnocení SMS. Také zdůrazněte, ať se pokusí odlišovat obsah a formu.
 • Při práci ve skupině si připravte tabuli pro další část – napište na ni čísla 1–6.
 • Po skončení práce nechte ke každé SMS vyjádřit vždy dvě skupinky. Pokud se výrazně liší v hodnocení, veďte žáky
 • k vysvětlení hodnocení a uvědomění si, proč bylo hodnocení odlišné.

Část Třídní hlasování

 • Každý žák si vybere, u které z žádostí nemusí nad odpovědí dlouho přemýšlet, a naopak takovou žádost, nad kterou je třeba se nejvíce zamyslet.
 • Nechte žáky hlasovat.
 • Volbu žáků okomentujte. Přitom za nejvíce problematickou žádost považujte č. 6, protože u kamaráda z webu,
 • kterého jsme nikdy neviděli, musíme být hodně opatrní. Lze zmínit případy, kdy se do role kamaráda stejného věku stylizoval dospělý. Sledujte, jaké argumenty žáci použijí, a v případě potřeby jejich argumenty doplňte.

Ukončení

 • Na konci hodiny ještě jednou proveďte shrnutí – nakreslete na tabuli myšlenkovou mapu.
 • Požádejte žáky, aby si záznamové archy Co má za lubem? vzali domů a případně s rodiči probrali a dokončili
 • aktivity, které jsou v archu připraveny navíc.

Otázky k reflexi

 • Co jste se dozvěděli o tom, jak posuzovat různé žádosti a prosby, které vám přijdou po internetu nebo do mobilu? Na co nesmíte zapomenout?
 • Proč je těžší odmítat ty žádosti, které jsou řečeny slušně nebo které řekne někdo dospělý?
 • Jaké skupiny lidí, co s námi komunikují, jsou spolehlivější a jaké méně spolehlivé? (Myslí se tím dospělí, blízká
 • rodina, spolužáci, kamarádi z ulice, známí z internetu apod.) 
dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.