Digitální svět

Stáhnout téma

Anotace

Žáci posuzují různá digitální zařízení, určují jejich účel a možnosti využití.
Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitálních zařízení.

Vzdělávací cíl

Žák si zvýší povědomí o digitálních zařízeních a možnostech jejich využití při řešení životních situací.

Klíčová slova

digitální svět, digitální zařízení, hardware

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu seznam digitálních zařízení, se kterým budou pracovat. Nejprve si seznam prohlédnou. Vyberou zařízení, která znají, a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít. Do tabulky doplní další digitální zařízení, která v seznamu nenašli.
 • Dále postupují podle jedné varianty úkolu (buď si vybere skupina sama, nebo variantu určí učitel):
  • Varianta A – K čemu slouží digitální zařízení a jak je používáme
  • Varianta B – Co lze s technologiemi dělat
  • Varianta C – Životní situace – jak technologie vhodně použít
 • Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek digitálních zařízení.
 • Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 25–30 minut.

Potřebné pomůcky

 • list pro žáky Digitální svět
 • čisté papíry
 • psací potřeby, fixy
 • větší papír, ideálně velikosti A3

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem digitálních prostředků a rozmyslete si, které využijete a na které se budete soustředit. Postupem popsaným níže není možné projít všechny prostředky z myšlenkové mapy, proto je ideální, aby jednotlivé pracovní skupiny pracovaly na různých tématech, a tím pokryly většinu digitálních zařízení.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Ujasněte si role ve skupině – koordinátor, člen týmu, hlídač času a grafik. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin, snažte se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného tématu.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdají.
 • Dejte žákům čas si přečíst pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr prostředků, které žáci znají), a následně odpovězte na dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách, které jim byly zadány. Pokud uvidíte, že je některá pracovní skupina méně efektivní, pomozte jí v práci.
 • Zajistěte, aby pracovní skupiny prezentovaly výstupy své práce.
 • Vyzvěte k sestavování myšlenkových map a sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.
 • Zahajte závěrečnou reflexi – položte žákům otázky k reflexi a otevřete k nim diskuzi.

Otázky k reflexi

 • Je nějaké zařízení, které si před hodinou příliš neznal, a nyní víš, k čemu se dá použít?
 • Které z prostředků, o kterých jsme hovořili, bys sis chtěl vyzkoušet a proč? (Může někdo přinést zařízení do hodiny?)
 • Existují možnosti digitálních zařízení, které zatím nevyužíváš, ale chtěl bys je zkusit? (Je dobré odvolat se na soupis možných využití na tabuli.)

 

dotaznik_ikona
 Zpětná vazba je pro nás důležitá! Prosím vyplňte náš dotazník.